ประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อชุดเทคโนโลยีฝึกหัดการควบคุมระบบอัตโนมัติผ่าน  PLC   

พร้อมสถานีจำลองเสมือนจริง  จำนวน  1  ชุด  วงเงินงบประมาณ  3,500,๐๐๐.00บาท(สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีพ.ศ. 2567  คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ได้จัดทำ (ร่าง) 

 คุณลักษณะเฉพาะพัสดุดังกล่าว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมประกาศนี้  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

 

 สถานประกอบการและบุคคลทั่วไป  ที่มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  ได้พิจารณาประชาพิจารณ์  (ร่าง)  คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุดังกล่าว  

พร้อมให้ข้อเสนอแนะและทักท้วง  เพื่อให้เกิดความเหมาะสม  เปิดเผย มีความโปร่งใส  ยุติธรรม  คุ้มค่าและประหยัด  

ผู้ที่ประสงค์ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อทักท้วงให้จัดส่งเอกสาร  และข้อทักท้วง ภายในวันที่  19  เมษายน  2567  ถึงวันที่ 25  เมษายน 2567

ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์  ส่งถึงงานพัสดุ  วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย  เลขที่ 306 หมู่  5 ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000   

Download Specification ที่นี่